Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach została założona w 1905 roku. Założycielami orkiestry byli Adam Mazowita – Prezes straży i Stanisław Puliński, któremu powierzono rolę kierownika zespołu. Orkiestra wówczas liczy 25 instrumentalistów zaś kapelmistrzem był Kopczyński. W tym okresie czasu Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach przechodzi swój pomyślny rozwój, bo oprócz założenia orkiestry straż wzbogaca się o nowe wyposażenie sprzętowe (drabiny, beczki na wodę, syrenę parową i inne środki alarmowe). Orkiestra wyjeżdża na koncerty do okolicznych miejscowości i bierze udział w świętach religijnych – rezurekcje Wielkanocy, Boże Ciało. Uroczyście przy udziale orkiestry obchodzono w miesiącu maju dzień patrona straży Św. Floriana.

Pismo gubernatora piotrkowskiego zezwalające na założenie orkiestry strażackiej - 1905 rok (źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi)
Pismo gubernatora piotrkowskiego zezwalające na założenie orkiestry strażackiej – 1905 rok (źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi)

Czasy I Wojny Światowej 1914 – 1918 to okres trudny dla miasta i dlatego też między innymi działalność straży i orkiestry jest ograniczona i trudna. Warunki materialne mieszkańców Brzezin – głód, epidemia chorób, odcięcie rynku rosyjskiego dla krawiectwa – to główne przyczyny takiego stanu rzeczy.

1918 rok – Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach

Po odzyskaniu niepodległości orkiestra funkcjonuje nadal i zaczyna się dla niej pomyślny rozwój. W 1925 roku Zarząd straży zatrudnia kapelmistrza Pana Hencela, który prowadzi raz w tygodniu zajęcia z orkiestrą oraz uczy adeptów do orkiestry. Trzeba tutaj zaznaczyć, że nauczył on gry Mieczysława Królikowskiego, Kazimierza Tomeckiego wybijających się członków orkiestry.

W 1928 roku kapelmistrzem zostaje J. Chojnacki (wojskowy z Łodzi), a kierownikiem Ludwik Janowski (Brzezinianin – gra na kornecie w zespole orkiestry).

Utrzymanie kapelmistrza pociągało znaczące koszty, dlatego też Zarząd OSP Brzeziny zrezygnował z dojeżdżającego  z Łodzi – J. Chojnackiego, a funkcję tą powierza druhowi Ludwikowi Janowskiemu (pełnił również funkcję gospodarza straży). Ludwik Janowski pełnił tą funkcję do chwili nieszczęśliwego wypadku to jest do 1935 roku.

Po śmierci Janowskiego funkcję kapelmistrza obejmuje druh Stefan Sobieszek, a szkoleniem chętnych do gry w orkiestrze zajmuje się druh Mieczysław Królikowski. Orkiestra w tym czasie osiągnęła znaczący poziom artystyczny i zaliczana była do jednych z lepszych.

1938 rok - Orkiestra OSP Brzeziny na pochodzie (ulica Świętej Anny)
1938 rok – Orkiestra OSP Brzeziny na pochodzie (ulica Świętej Anny)

Wybuch II Wojny Światowej w 1939 roku przerwał działalność orkiestry. Orkiestra w 1940 roku została skompletowana przez ówczesnego kierownika Arbeitsantu Niemca Pacholca. Z urzędu gorliwie zajmował się on wywożeniem polskiej ludności na roboty do Niemiec, będąc jednak muzykiem i podobno dyrygentem z zawodu chcąc przypodobać się swym władzom krzewieniem na zdobytych terenach niemieckiej kultury – poczynił starania o utworzenie w Brzezinach orkiestry złożonej z samych Polaków, naturalnie pod jego kierownictwem co z kolei chroniło go od służby wojskowej. Wszyscy nasi orkiestranci, których nie zdołał przedtem wywieść, zostali wciągnięci do orkiestry, w większości również zostali umieszczeni w uruchomionych przedsiębiorstwach. Ci zaś członkowie, którzy nie mogli otrzymać pracy w swoim zawodzie, otrzymywali zasiłki pieniężne w ciągu kilku tygodni, a nawet miesięcy.

Zespół naszej orkiestry strażackiej do wybuchu wojny należał do przodujących orkiestr OSP w województwie łódzkim. Liczył ponad 40 osób, był dobrze zgrany. Pierwszej próbie asystowali wszyscy Niemcy, stanowiący miejscowy sztab hitlerowców, ciekawi wyniku. Egzamin wypadł pomyślnie, gdyż w repertuarze ustalonym przez dyrygenta było kilka utworów znanych członkom orkiestry od kilkunastu lat, o czym dyrygent nie wiedział, a zwłaszcza inni nie wiedzieli.

Orkiestra cechowała się wysokim poziomem artystycznym i okupanci kazali jej koncertować, ale jak wspomina jeden ze strażaków – „mając w oczach łzy, ale pod mundurem czy w instrumencie ukrytą prasę podziemną”.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że członkowie orkiestry pewne „przywileje” u Niemców jak na przykład przepustki umożliwiające poruszanie się po ulicy w okresach zakazanych – wykorzystywali do prac konspiracyjnych podziemia. W prace konspiracyjne przeciwko Niemcom włączyli się między innymi: Stefan Sobieszek, Mieczysław Królikowski, Kazimierz Tomecki i wielu innych członków orkiestry. Komendantem podziemia był Naczelnik Straży druh Kazimierz Nowakowski, który zginął w obozie w Radogoszczu.

Po wypędzeniu Niemców w 1945 roku działalność orkiestry ponownie reaktywowano.

1945 rok - Orkiestra na uroczystości państwowej (Plac Świętej Anny)
1945 rok – Orkiestra na uroczystości państwowej (Plac Świętej Anny)

Na pierwszy występ odrodzonej orkiestry, który odbył się w dniu 15 lutego 1945 roku na Placu Świętej Anny z okazji Konferencji Wielkiej Trójki przybyły władze miejscowe, mieszkańcy Brzezin i okolic.

1945 rok - Orkiestra na uroczystości państwowej (Plac Świętej Anny)
1945 rok – Orkiestra na uroczystości państwowej (Plac Świętej Anny)

Dyrygentem wówczas zostaje druh Stefan Sobieszek (piastuje tą funkcję do 1950 roku), a szkoleniem zajmuje się ponownie niestrudzony druh Mieczysław Królikowski.

1947 rok - Orkiestra OSP w roku Jubileuszu 50-lecia straży
1947 rok – Orkiestra OSP w roku Jubileuszu 50-lecia straży

W celu pozyskania nowych instrumentów i remontu posiadanych członkowie orkiestry organizują zabawy i koncerty na ten cel.

1948 rok - Orkiestra podczas uroczystości kościelnej (ul. Kościuszki obok kościoła farnego)
1948 rok – Orkiestra podczas uroczystości kościelnej (ul. Kościuszki obok kościoła farnego)

W roku 1963 orkiestra bierze udział w konkursie Orkiestr Strażackich dla województwa łódzkiego, w którym zajmuje I miejsce w grupie z przewagą młodzieży. Jest to dla niej zaszczytne miejsce uzyskane dzięki systematycznej pracy ogółu instrumentalistów na czele z ich dyrygentem Mieczysławem Królikowskim.

1949 rok - Orkiestra na uroczystości 1-go Maja prowadzi pochód
1949 rok – Orkiestra na uroczystości 1-go Maja prowadzi pochód

Do osiągnięć orkiestry należy zaliczyć fakt, iż biorąc udział w nieomal wszystkich Przeglądach Strażackich Orkiestr Dętych (na szczeblu wojewódzkim) – osiąga dobre wyniki.

1953 rok - Dni Ochrony Przeciwpożarowej
1953 rok – Dni Ochrony Przeciwpożarowej

Wszyscy członkowie orkiestry to wychowankowie jej długoletniego szkoleniowca i dyrygenta druha Mieczysława Królikowskiego.

1955 rok - Orkiestra i drużyna OSP w Dniach Ochrony Przeciwpożarowej (plac OSP)
1955 rok – Orkiestra i drużyna OSP w Dniach Ochrony Przeciwpożarowej (plac OSP)

W latach 1979 – 1980 orkiestra brzezińska przechodzi „kryzys” w swej działalności. Kryzys jest spowodowany kilkoma zasadniczymi przyczynami, z których na pierwszy plan wybija się brak chętnych do nauki gry na instrumentach dętych wśród młodzieży, odejście do wojska członków orkiestry.

1958 rok - Orkiestra na akademii w sali PZGS
1958 rok – Orkiestra na akademii w sali PZGS

Część członków zmienia stan cywilny i wyprowadza się z Brzezin.

1959 rok - Orkiestra podczas koncertu w czasie Dni Ochrony Przeciwpożarowej
1959 rok – Orkiestra podczas koncertu w czasie Dni Ochrony Przeciwpożarowej

Starzy zasłużeniu członkowie orkiestry z uwagi na swój stan zdrowia i podeszły wiek nie mogą już grać na instrumentach.

1961 rok - Orkiestra przy budowie zbiornika przeciwpożarowego (ulica K. Marksa - obecnie Lasockich)
1961 rok – Orkiestra przy budowie zbiornika przeciwpożarowego (ulica K. Marksa – obecnie Lasockich)

Niestrudzony jak zwykle nasz druh Mieczysław Królikowski wraz z członkiem Zarządu pobliskiej jednostki straży OSP Przecław – Janem Jóźwikiem organizują nabór do nauki gry wśród młodzieży z tej miejscowości. Trzeba tutaj nadmienić, że Jan Krakowiak posiadający duży autorytet i zmysł organizacyjny, a ponadto zwolennik muzykowania wszystkie swe siły poświęca temu celowi.

1972 rok - Powiatowe obchody Tygodnia Ochrony Przeciwpożarowej
1972 rok – Powiatowe obchody Tygodnia Ochrony Przeciwpożarowej

On sam mimo nie tak młodego wieku podejmuje się gry na klarnecie dając tym samym przykład dla młodszych. Odbywają się ogólne próby w Brzezinach, a szkolenie indywidualne na miejscu w strażnicy OSP Przecław. Na efekt tej pracy nie trzeba było długo czekać. Młodzi adepci zasilają szeregi naszej orkiestry, która już trudne w swej działalności czasy ma pozą sobą. Wspomnieć należy, że do roku 2006 orkiestra składa się z członków OSP Brzeziny, OSP Przecław oraz OSP Helenów.

1988 rok - Orkiestra OSP Brzeziny (na zdjęciu również nowi członkowie z OSP Przecław)
1988 rok – Orkiestra OSP Brzeziny (na zdjęciu również nowi członkowie z OSP Przecław)

Na Jubileusz 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, który był uroczyście obchodzony w 1997 roku dyrygent wraz ze swym synem Jerzym Królikowskim opracowali marsza, któremu nadano tytuł „Stulecie OSP”. Orkiestra zagrała go w dniu Walnego Zebrania członków OSP 15 marca 1997 roku. Marsz ten wzbudził uznanie wszystkich obecnych.

1997 rok - Drużyna i Orkiestra na 100-lecie OSP Brzeziny
1997 rok – Drużyna i Orkiestra na 100-lecie OSP Brzeziny
1997 rok - Orkiestra kończy defiladę jednostek biorących udział w obchodach 100-lecia OSP Brzeziny
1997 rok – Orkiestra kończy defiladę jednostek biorących udział w obchodach 100-lecia OSP Brzeziny

Orkiestra cieszy się dużym zaufaniem miejscowego społeczeństwa dlatego też nie mogła nie poprzeć słusznego protestu w sprawie nie utworzenia powiatu brzezińskiego z siedzibą w Brzezinach. Czynnie włączyła się w nurt organizowanych przez Komitet Protestacyjny manifestacji. W dniu 9 listopada 1998 roku uczestniczy w manifestacji przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

1999 rok - Orkiestra podczas Dni Brzezin, w trakcie których wręczono Mieczysławowi Królikowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta
1999 rok – Orkiestra podczas Dni Brzezin, w trakcie których wręczono Mieczysławowi Królikowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta

Rok 2000 dla orkiestry to rok 95 rocznicy jej założenia, a także rok zmiany kapelmistrza orkiestry. Z uwagi na wiek i stan zdrowia Mieczysława Królikowskiego Zarząd OSP Brzeziny powołał na dyrygenta druha Roberta Szustaka. Nie można zapomnieć w tej historii, że za zasługi wniesione na rzecz miasta i organizacji ochotniczego pożarnictwa druh Mieczysław Królikowski otrzymuje na wniosek Zarządu OSP Brzeziny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny. Druh Mieczysław Królikowski prowadzi szkolenie z młodzieżą i pełni funkcję dyrektora orkiestry.Pierwszy koncert orkiestry pod batutą druha Roberta Szustaka odbył się dnia 7 marca 2000 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. Koncert ten zorganizowany został z okazji Święta Kobiet. Był to pierwszy koncert w roku Jubileuszowym. Występ orkiestry z okazji Dnia Kobiet wpisał się na stałe w tradycję i do chwili obecnej orkiestra koncertuje z tej okazji.

2000 rok – Koncert na Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta z okazji Dnia Kobiet

Kolejny koncert w roku Jubileuszowym odbył się w przeddzień obchodów Dnia Strażaka w Brzezinach na Placu Jedności Narodowej (obecnie Plac Jana Pawła II) w dniu 6 maja 2000 roku. Występ spodobał się licznie zebranej publiczności.

2000 rok – Koncert z okazji Dnia Strażaka

W dniu 18 maja 2000 roku orkiestra bierze udział w Koncercie w Wadowicach. Koncert ten to dar od wszystkich strażaków Polskich dla Papieża Jana Pawła II z okazji 80-tej rocznicy jego urodzin. Do występu członkowie orkiestry przygotowywali się od miesiąca marca na próbach odbywanych dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki). W koncercie tym pod jedną batutą Władysława Balickiego uczestniczyło 3000 instrumentalistów z 68 orkiestr strażackich z całej Polski.

2000 rok – koncert na Rynku w Wadowicach z okazji 80 urodzin Papieża Jana Pawła II (18.05.2000r.)
Na pierwszym planie Dyrygent Orkiestry dh Robert Szustak

W dniu 26 maja 2000 roku orkiestra brała udział w I Festiwalu Orkiestr Dętych, którego organizatorem był Związek Gmin Regionu Łódzkiego. Festiwal odbył się w Łodzi w pasażu Schillera. Mimo, że orkiestra nie zajęła miejsca na podium to jednak można być zadowolonym z jej występu. Orkiestra otrzymała Dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 700 złotych.Kolejnym występem w roku Jubileuszowym był koncert podczas Dni Ziemi Brzezińskiej w dniu 4 czerwca 2000 roku na estradzie zlokalizowanej na stadionie klubu sportowego START. Orkiestra koncertuje pod dyrekcją druha Roberta Szustaka. Występ miał trwać tylko 20 minut, ale zebrana publiczność zmusiła orkiestrę do bisów, które przedłużyły jej występ do godziny.

2000 rok – Koncert z okazji Dni Brzezin

W dniu 11 czerwca 2000 roku członkowie orkiestry – druhowie: Robert Szustak, Marcin Pawłowicz, Łukasz Kowalski, Dariusz Śliz, Jacek Loba, Grzegorz Stempniewski, Krzysztof Stempniewski, Marek Bochiński, Andrzej Skwarka, Jakub Jaworski biorą udział w biciu Rekordu Guinnesa w graniu Hejnału Mariackiego na Rynku w Krakowie. Rekord został wpisany do Księgi – Hejnał zagrało 1904 muzyków.

W roku Jubileuszowym rozpoczynającym nowe tysiąclecie dh Jerzy Królikowski wpadł na pomysł skomponowania hejnału miasta Brzeziny. Chciał, aby hejnał orkiestra wykonała po raz pierwszy przed występem na Dniach Ziemi Brzezińskiej 4 czerwca 2000 roku, jednak brakło czasu na dopracowanie melodii i słów. Swój pomysł przedstawił Burmistrzowi markowi Kłopockiemu oraz Radzie Miasta Brzeziny. Wiadomość o tym, że Brzeziny mają mieć swój hymn spotkał się z zadowoleniem władz. Hejnał skomponowali druhowie Mieczysław Królikowski – dyrektor orkiestry jego syn Jerzy Królikowski oraz Robert Szustak – kapelmistrz orkiestry. Słowa, które napisał druh Jerzy Królikowski: „Brzeziny leżą nad Mrożycą, Brzeziny stary gród, Parva Cracovia (po łacinie: „mały Kraków”), Lasockich ród”, nawiązują zarówno do położenia miasta (wzmianka o przepływającej przez Brzeziny rzece Mrożycy) jak i jego dawnych właścicieli – rodziny Lasockich, którzy chcieli z miasteczka uczynić mały Kraków. Burmistrz Marek Kłopocki w wywiadzie dla Expressu Ilustrowanego zastanawiał się, że Brzeziny nie posiadają ratusza, z którego hejnał mógłby być odgrywany codziennie w południe, ale na pewno będzie obecny na wszystkich ważniejszych uroczystościach. Uchwałą nr XXIX/21/2001 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 kwietnia 2001 roku skomponowany hymn przez druhów z OSP Brzeziny został oficjalnie oraz prawnie ustanowiony Hejnałem Miasta Brzeziny. Hejnał Miasta Brzeziny był zawsze odgrywany podczas świąt państwowych i uroczystych sesji Rady Miasta Brzeziny przez druhów z brzezińskiej orkiestry. W roku 2010 kiedy to w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach został zainstalowany nowoczesny system powiadamiania i ochrony ludności wraz z elektroniczną syreną alarmową, posiadającą możliwość odtwarzania dowolnych dźwięków zapisanych cyfrowo w postaci plików wave, dh Kamil Hamerszmidt wpadł na pomysł, aby syrena codziennie o godzinie 12:00 odtwarzała Hejnał Miasta Brzeziny, realizując tym samym pragnienie Marka Kłopockiego. Pomysł spotkał się z aprobatą ówczesnej pani Burmistrz Ewy Chojki i został zrealizowany. Wykonanie Hejnału przez druha Krzysztofa Stempniewskiego oraz druha Grzegorza Miazka zostało nagrane w profesjonalnym studio muzycznym. Dzięki czemu mieszkańcy Brzezin oraz wszyscy przebywający na terenie miasta codziennie o godzinie 12:00 mogą wysłuchać brzezińskiego Hejnału. Mieszkańcy mogą być dumni z tego powodu albowiem niewiele miast w Polsce może poszczycić się własnym Hejnałem. Wykonanie Hejnału przez druhów Krzysztofa Stempniewskiego i Grzegorza Miazka jest również dostępne na stronie internetowej Miasta Brzeziny brzeziny.pl.

Hejnał Miasta Brzeziny

W dniu 16 czerwca 2001 roku orkiestra prezentuje się na II Festiwalu Orkiestr Dętych w Pabianicach. Orkiestra bierze udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. W dniu 11 listopada 2001 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny prezentuje Koncert z okazji 83 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

2001 rok – Koncert z okazji 83 rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu 20 stycznia 2002 roku Orkiestra koncertuje w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Świętego Krzyża prezentując najpiękniejsze Polskie kolędy. W dniu 2 maja 2002 roku Orkiestra koncertuje z okazji Dnia Strażaka przed sklepem Jana Kusia w Brzezinach na ul. Sienkiewicza. Dzień później o godzinie 6:00 hejnaliści odgrywają „Pobudkę” na rogatkach Miasta. Zwyczaj ten utrzymał się do roku 2010, w którym to został przerwany, ale wśród członków Orkiestry rodzi się pragnienie wznowienia tradycji „brzezińskich pobudek”. 10 maja 2002 roku Orkiestra bierze udział w Uroczystej Akademii z okazji Dnia Strażaka zorganizowanej przez Zarząd Powiatowy Związku OSP RP w Brzezinach oraz Komendę Powiatową PSP w Brzezinach. Akademia odbyła się na Sali OSP Brzeziny. W dniu 9 czerwca 2002 roku Orkiestra bierze udział w Uroczystości oddania nowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej. Podczas obchodów dh Jerzy Królikowski – syn Mieczysława Królikowskiego, długoletni członek Orkiestry i Skarbnik Zarządu OSP Brzeziny, zostaje odznaczony Złotym Znakiem Związku – najwyższym odznaczeniem strażackim.

dekoracja druha Jerzego Królikowskiego Złotym Znakiem Związku

W dniu 31 maja 2003 roku odbył się I Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Brzezinach. Podczas Przeglądu zaprezentowały się orkiestry z naszego powiatu, z których najlepsza miała reprezentować powiat brzeziński w II Przeglądzie Orkiestr Dętych Województwa Łódzkiego „Złota Lira”. Oczywiście reprezentantką powiatu została nasza brzezińska orkiestra. Przegląd Orkiestr Dętych Województwa Łódzkiego „Złota Lira” odbył się w dniu 15 czerwca 2003 roku w Spale. Zaprezentowało się na nim 6 orkiestr, z których 4 najlepsze zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu. Naszej orkiestrze niestety nie udało się znaleźć w najlepszej czwórce.

2003 rok – Spała Przegląd Orkiestr Dętych Województwa Łódzkiego „Złota Lira”

Rok 2005 to rok Jubileuszu 100-lecia powstania orkiestry. Z tej okazji podczas Dni Ziemi Brzezińskiej w dniu 5 czerwca 2005 roku orkiestra zaprezentowała się w dwóch koncertach. Jeden koncert miał być wykonany przez orkiestrę dętą z Brzezin powiat kaliski, ale z uwagi na kłopoty zdrowotne jej członków orkiestra nie przyjechała i nasza orkiestra wykonała ten koncert. Oczywiście tak jak w poprzednich latach nie zabrakło występu z okazji Dnia Kobiet w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.

Na początku 2006 roku członkowie orkiestry z jednostki OSP Przecław postanawiają odłączyć się od zespołu i utworzyć własną odrębną orkiestrę. Od tego czasu brzezińska orkiestra składa się tylko z członków OSP Brzeziny. W ten sposób z ponad czterdziestoosobowego zespołu orkiestra zmienia się w skład kilkunastoosobowy. Kapelmistrz druh Robert Szustak szkoli młodych adeptów. Zaczyna się dla orkiestry trudny czas. Wielu członków odeszło, pozostali z uwagi na wiek i stan zdrowia nie mogą już grać na instrumentach. Mimo twierdzeń niektórych członków orkiestry, że to może być koniec jej działalności  kilku najwierniejszych muzyków nie wyobrażało sobie żeby orkiestra mogła przestać funkcjonować. Dyrygent Robert Szustak wielokrotnie rezygnował z prowadzenia prób orkiestry z uwagi na bardzo niską frekwencję. Szkoleni przez niego uczniowie w dalszym ciągu nie zasilają szeregów zespołu.

2006 rok – Orkiestra podczas Święta Konstytucji 3 Maja

6 kwietnia 2008 roku zmarł wieloletni kapelmistrz orkiestry druh Mieczysław Królikowski. Orkiestra wraz z orkiestrą z OSP Przecław bierze udział w uroczystościach pogrzebowych. Zaznaczyć należy, że druh Mieczysław Królikowski wyszkolił większość obecnie grających w orkiestrze muzyków.

Kolejne lata to coraz większy kryzys w działalności orkiestry. Przyczyniał się do takiego stanu rzeczy przede wszystkim ówczesny kapelmistrz. W końcu w wyniku jego działań w dniu 3 maja 2010 roku orkiestra nie wystąpiła na uroczystościach z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. W dniu 4 maja 2010 roku Zarząd OSP Brzeziny podjął decyzję o usunięciu dyrygenta z listy członków OSP i z funkcji kapelmistrza orkiestry. Członkowie orkiestry wraz z Zarządem podjęli trudne działania pozyskania nowego kapelmistrza. Prezes druh Tadeusz Sobieszkoda prowadził rozmowy z kapelmistrzem orkiestry z OSP Syberia druhem Piotrem Brzezińskim. Zorganizowano próbę, na którą druh Piotr Brzeziński zaprosił swojego kolegę pana Grzegorza Gorajskiego, który już podczas tej pierwszej próby stwierdził wiele błędów w zapisie nutowym, które na bieżąco poprawiał. Orkiestra wówczas przygotowywała się do Święta Bożego Ciała. Grzegorz Gorajski został kapelmistrzem. Pomimo kilkunastoosobowego składu zespołu orkiestra zaczęła znacznie podnosić poziom artystyczny. Kapelmistrz zdawał sobie sprawę, że z uwagi na mały skład osobowy orkiestry nie można wykonywać trudnych i skomplikowanych utworów, dlatego też dobierał repertuar odpowiadający możliwościom orkiestry. Zawsze powtarzał, że „lepiej jest ładnie zagrać coś prostego niż źle wykonać trudny utwór”.

2011 rok – Koncert na Walnym Zebraniu członków OSP, dyryguje dh Grzegorz Gorajski

Z uwagi na konieczność dopracowania nowego repertuaru orkiestra ogranicza do minimum swoje występy. Prezentuje się podczas świąt kościelnych i państwowych oraz oczywiście nie zaprzestaje kontynuacji tradycji koncertów z okazji Dnia Kobiet. Podczas tych występów społeczeństwo, a nawet radni Rady Miasta Brzeziny i Burmistrz Miasta Brzeziny zauważają ogromny postęp artystyczny.

2012 rok – Orkiestra podczas Powiatowego Dnia Strażaka
2012 rok – Orkiestra podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, orkiestrę prowadzi dh Grzegorz Gorajski

W dniu 15 sierpnia 2012 roku orkiestra uświetnia obchody Święta Wojska Polskiego. Z uwagi na fakt, iż kilku muzyków wyjechało w tym czasie na wakacje kapelmistrz druh Grzegorz Gorajski zamiast prowadzić orkiestrę gra na basie, a prowadzenie orkiestry powierzył druhowi Piotrowi Brzezińskiemu. Był to niestety ostatni występ orkiestry z druhem Grzegorzem Gorajskim. Następnego dnia nagle zmarł. Był to ogromny cios dla orkiestry. Prawie wszyscy stracili nadzieję, że orkiestra po stracie tak znakomitego dyrygenta będzie mogła dalej funkcjonować. W uroczystościach pogrzebowych orkiestra bierze udział wraz z Wojskową Orkiestrą z Radomia, Orkiestrą Poczty Polskiej w Łodzi oraz Orkiestrą Dętą OSP Błędów, której druh Grzegorz również był kapelmistrzem. Podczas uroczystości brzezińska orkiestra wspólnie z orkiestrą z Błędowa wykonała dwa marsze pogrzebowe bez żadnej wspólnej próby. Fakt ten odzwierciedla jak wielkim kunsztem sztuki muzycznej i tamburmajorskiej charakteryzował się druh Grzegorz Gorajski. Jeden z brzezińskich muzyków podkreślał, że „tyle co Grześ przez niecałe dwa lata zrobił dla orkiestry nie zrobili wszyscy poprzedni kapelmistrzowie razem wzięci przez ponad sto lat”.

Zarząd zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji, że jeśli przerwana zostanie choćby na chwilę działalność orkiestry to może się okazać, że później nie uda się reaktywować jej działalności. Członkowie zespołu również bardzo dobrze o tym wiedzieli. Na jedną z prób zaprosili druha Piotra Brzezińskiego, który poinformował, że na próbę przybędzie również pan Radosław Szymczyk – kapelmistrz Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej w gminie Zgierz. Dyrektor GOK w Dzierżąznej pani Barbara Polasińska chciała zatrudnić na stanowisku kapelmistrza druha Grzegorza Gorajskiego, ale ten z uwagi na fakt, że już prowadził dwie orkiestry zaproponował swojego kolegę z wojska pana Radosława Szymczyka, któremu do momentu nagłej śmierci pomagał. Brzezińska orkiestra znała pana Radosława Szymczyka, albowiem czasami wspomagał jej występy grając na puzonie.

Radosław Szymczyk przyjechał do Brzezin, ponieważ chciał poprosić brzezińską orkiestrę o nuty Warszawianki, które druh Grzegorz mu obiecał, ale nie zdążył przekazać. Zaskoczeniem było dla niego kiedy brzezińscy muzycy poprosili go o prowadzenie orkiestry. Po rozmowie z panią Dyrektor Barbarą Polasińską zgodził się. W ten sposób nawiązała się współpraca z obiema orkiestrami, która trwa do dziś. Orkiestry wspólnie występują, koncertują i prezentują się na IV Festiwalu Orkiestr Dętych w Głownie w dniu 18 maja 2014 roku. Pomimo, iż są to dwie orkiestry w trakcie występów nie sposób nie zauważyć, że muzycy są ze sobą zgrani jakby orkiestra była jedna i tak można to traktować. Mundury są jednakowe, utwory te same. Dzięki wspólnym występom obu orkiestr do zespołu dołączyło kilka osób, którym spodobała się gra orkiestry. Historię orkiestry można zakończyć słowami Ś. P. druha Grzegorza Gorajskiego – „jeśli będziemy dobrze grać to na pewno znajdą się chętni do zasilenia naszych szeregów”.

2012 rok – Orkiestra podczas uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, orkiestrę prowadzi dh Radosław Szymczyk